Algemene Voorwaarden
Feelzz Yoga

Voorwaarden lidmaatschap

 1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Feelzz Yoga.
 2. Feelzz Yoga heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. De persoonlijke gegevens van de cursist worden vastgelegd en alleen gebruikt om cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Feelzz Yoga. De persoonlijke gegevens van de cursist worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 4. Feelzz Yoga heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 5. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 6. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.
 7. Feelzz Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 8. Feelzz Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist.
 9. De cursist kan bij Feelzz Yoga een abonnement aanschaffen of een strippenkaart (10 strippen). Het lesgeld dient per kwartaal of per strippenkaart vooraf te worden betaald. Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer o.v.v. naam van de cursist.
 10. Actuele tarieven van abonnement, strippenkaart en losse les staan altijd vermeld op de website.
 11. Het lesgeld in geval van een abonnement dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast.
 12. De cursist die gebruik maakt van een strippenkaart dient de strippenkaart voorafgaand aan de les te laten afstempelen door de docent(e).
 13. Een strippenkaart (10 strippen) is 4 kalendermaanden geldig. De zomervakantie wordt niet meegerekend voor de geldigheidsduur. Overige vakanties en feestdagen tellen wel mee voor de geldigheidsduur.
 14. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald bij één van de andere docenten (1 strip).
 15. De eerste twee proeflessen zijn gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.
 16. De cursist is tot wederopzegging lid van Feelzz Yoga. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 17. Er wordt geen restitutie verleend in geval van tussentijdse opzegging van het abonnement of de strippenkaart. Uitgegeven en betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.
 18. Tijdens een les is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 19. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les.
 20. Bij verhindering dient de cursist zich op tijd af te melden d.m.v. sms, whatsapp of e-mail.
 21. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Feelzz Yoga.

© Feelzz Yoga, 1 mei 2017