Algemene voorwaarden Feelzz Yoga

Voorwaarden lidmaatschap Feelzz Yoga

 1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Feelzz Yoga.
 2. Feelzz Yoga heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. De persoonlijke gegevens van de cursist worden vastgelegd en alleen gebruikt om cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Feelzz Yoga. De persoonlijke gegevens van de cursist worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 4. Feelzz Yoga heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 5. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 6. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.
 7. Feelzz Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 8. Feelzz Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist.
 9. Cursisten kunnen bij Feelzz Yoga een abonnement aanschaffen of een strippenkaart (10 strippen). Het lesgeld dient per kwartaal of per strippenkaart vooraf te worden betaald.
  Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Feelzz Yoga te Harlingen o.v.v. naam van de cursist.
 10. Actuele tarieven van abonnement, strippenkaart en losse les staan altijd vermeld op de website.
 11. Het lesgeld in geval van een abonnement dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast.
 12. De cursist die gebruik maakt van een strippenkaart dient de strippenkaart voorafgaand aan de les te laten afstempelen door de docent(e).
 13. Een strippenkaart (10 strippen) is 4 kalendermaanden geldig. De zomervakantie wordt niet meegerekend voor de geldigheidsduur. Overige vakanties en feestdagen tellen wel mee voor de geldigheidsduur.
 14. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald bij één van de andere docenten (1 strip).
 15. De eerste twee proeflessen zijn gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.
 16. De cursist is tot wederopzegging lid van Feelzz Yoga. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 17. Er wordt geen restitutie verleend in geval van tussentijdse opzegging van het abonnement of de strippenkaart. Uitgegeven en betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.
 18. Tijdens een les is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 19. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les.
 20. Bij verhindering dient de cursist zich op tijd af te melden d.m.v. sms, Whatsapp of e-mail.
 21. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Feelzz Yoga.

Privacyverklaring en gegevensverwerking Feelzz Yoga

 1. Feelzz Yoga legt bij het aangaan van het lidmaatschap gegevens van de cursist vast. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft de cursist toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan uit onderstaande informatie:
  - naam cursist;
  - adresgegevens cursist (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
  - geboortedatum cursist;
  - e-mailadres cursist;
  - vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
  - soort lidmaatschap (abonnement of 10-strippenkaart);
  - betaalgedrag van de cursist.
  De cursist kan te allen tijde de toestemming voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens weer intrekken, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en hierdoor de uitvoering van de rechten en plichten die aan Feelzz Yoga en de cursist worden gesteld in het kader van het aangegane lidmaatschap, niet worden belet.
 2. Feelzz Yoga informeert de cursist in beginsel als zij persoonsgegevens van hem of haar gaat verwerken. Feelzz Yoga vraagt en verzamelt geen gegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 3. Feelzz Yoga legt de door de cursist verstrekte persoonsgegevens vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur en het versturen van informatie aangaande activiteiten van Feelzz Yoga die betrekking hebben op het uitvoeren van het aangegane lidmaatschap.
 4. Naast uitvoering van het aangegane lidmaatschap worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten als het versturen van een nieuwsbrief.
 5. De door de cursist verstrekte gegevens worden alleen door Feelzz Yoga vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.
 6. Het verstrekken van de gevraagde gegevens door de cursist aan Feelzz Yoga is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door de cursist en het vastleggen van de gegevens door Feelzz Yoga is het uitvoeren van het lidmaatschap niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Feelzz Yoga zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.
 8. De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap of zo veel langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het lidmaatschap dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door Feelzz Yoga verwijderd (gewist) of vernietigd.
 9. De cursist heeft recht op inzage en rectificatie van de door Feelzz Yoga vastgelegde persoonsgegevens. De cursist kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Feelzz Yoga. Binnen een termijn van 4 weken zal Feelzz Yoga een bevestiging en overzicht verstrekken van de vastgelegde en/of gewijzigde gegevens van de cursist.
 10. De cursist heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door Feelzz Yoga vastgelegde persoonsgegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. De cursist kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Feelzz Yoga. Binnen een termijn van 4 weken zal Feelzz Yoga een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van de cursist.
 11. De cursist heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de cursist niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Feelzz Yoga of wanneer de cursist van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 - 2001 201.
Scroll to top